Principi rada

Da li želite da poboljšate vaše poslovanje?

Da li ste opterećeni poslovima koji su u nadležnosti druge osobe?

Da li ste prinuđeni da obavljate "tuđe" poslove zato što niste sigurni da će biti kvalitetno odrađeni?

Da li Vas nervira što se na kolegijumima često raspravlja o istim problemima?

Da li želite da imate jasne kriterijume uspešnosti vaših rukovodioca?Veliki broj konsultantskih kuća nudi različite modele rada. "CQA" je preduzeće čiji se konsalting razlikuje od ostalih. Mi Vam nudimo projekat kojim se uključenjem svih relevantnih učesnika u procesu rada, projekat realizuje brzo, efikasno sa menjanjem poslovne filozofije i jasnim iskustvom da sistem kvaliteta donosi boljitak u radu. Ukoliko želite da iskoristite naše iskustvo, spremni smo da Vam u direktnom kontaktu pružimo bliže informacije o načinu našeg rada.


OSNOVNI PRINCIPI RADA

1. " Kvalitet počinje i završava se obrazovanjem." - Kaoru Ishikava


2. " Ukoliko nekoga želiš da ubediš u nešto,ne računaj na njegov intelekt već na njegov interes." - Bendžamin Franklin


3. Osposobljavanje zaposlenih za samostalni rad na inplementaciji i unapređenju sistema menadžmenta


4. Iskustva država koje su prihvatile sistem upravljanja kvalitetom:


I faza: Uvođenje sistema kvaliteta zbog dobijanja papira (sertifikata)

II faza: Uvođenje sistema kvaliteta zbog zahteva kupaca – dobijanje dodatnih bodova na tenderu

III faza: Uvođenje sistema kvaliteta radi efikasnijeg poslovanja

 

Naš cilj je da radimo po principima treće faze
METODE RADA

OBUKA:

· uvodno predavanje za najviše rukovodstvo na početku realizacije projekta

· tokom rada sa najvišim rukovodstvom (tri meseca) u okviru svake posete organizovano je predavanje

· već od drugog predavanja angažuju se zaposleni kao predavači

· organizacija dvodnevnog seminara za izradu procedura

· organizacija trodnevnog (dvodnevnog) seminara za proveravače sistema menadžmenta kvalitetom


UČESTALOST

· posete konsultanata se ne organizuju ređe od 15 dana

· posete se organizuju svake druge nedelje naizmenično po dva i jedan dan

· Kod manjih preduzeća se posete organizuju na nedeljnom nivou


"DOMAĆI ZADACI"


· angažovano osoblje po pravilu ima obavezu izrade jednog domaćeg zadatka posle svake posete

· urađeni zadaci članova tima za kvalitet se analiziraju na zajedničkim seminarima

· već sa početkom rada sa zaposlenima van tima za kvalitet, članovi tima su osposobljeni da samostalno kontrolišu da li su zadaci urađeni u skladu sa zahtevima standarda


SELEKCIJA

· predstavnik rukovodstva za kvalitet se imenuje na početku obuke tima za kvalitet i njegov rad se ocenjuje tokom realizacije obuke najvišeg rukovodstva

· "CQA" zahteva prisustvo dva lica iz preduzeća tokom svih poseta konsultanata

· osposobljavanjem tima za kvalitet obezbeđen je izbor kvalitetnih kadrova koji su kasnije uključeni u realizaciju projekta


ZAPOSLENI KOJI SU UKLJUČENI U RAD


GENERALNI DIREKTOR - VLASNIK:


· obavezno prisustvo na uvodnom predavanju

· odlučuje o izboru predstavnika rukovodstva za kvalitet na osnovu kriterijuma preduzeća "CQA" i mišljenja članova tima za kvalitet

· tromesečno dobija izveštaj od rukovodioca projekta i razmatra ga na Odboru za kvalitet

· uključen je u interne provere kao proveravano licePREDSTAVNIK RUKOVODSTVA ZA KVALITET:


· imenuje se na početku realizacije projekta a odluka se verifikuje nakon završetka obuke za najviše rukovodstvo

· član je navišeg rukovodstva firme

· aktivno sarađuje sa konsultantima

· odgovoran je za realizaciju "domaćih zadataka"TIM ZA KVALITET:

· formira se već kod uvodnog predavanja

· sastavljen je od najviših rukovodioca preduzeća

· između sebe bira predstavnika rukovodstva

· odlučuje o izboru izvršioca koji će biti uključeni u rad

· član tima za kvalitet je odgovoran za dinamiku izrade kompletne dokumentacije sistema kvaliteta u svojoj organizacionoj jediniciIZVRŠIOCI:


· angažuju se prema predlogu člana tima za kvalitet (rukovodioca)

· obučavaju se za izradu dokumentacije

· izrađuju dokumentaciju prema planiranoj dinamici

· najaktivniji se biraju za interne ocenjivače


STIMULACIJA

PRIMERI IZ PRAKSE:


· navođenje metoda stimulacije u svetu i kod nas

· reagovanje zaposlenih prilikom uvođenja nagrada

· očekivani otpori

· način realizacijeOSNOVNI PRINCIPI NAGRAĐIVANJA:

· kriterijumi i postupak izbora su jasno definisani

· zaposleni su upoznati sa kriterijumom pre izbora

· kriterijumi su jednoznačni i ne menjaju se "od prilike do prilike"

· principijelno se vrši izbor i obrazloženje nagradeIZBOR METODE:

· Koga sve treba nagraditi ?

· Da li nagrađivanje vršiti u novcu ?

· Da li se sme nagraditi i rukovodilac ?

· Da li je novčana nagrada jedini vid nagrade ?KRITERIJUMI:

· Ko propisuje kriterijume za nagrađivanje ?

· Da li su nagrađivanja obavezno uneta u statut preduzeća ?

· Kako izbeći nagrađivanje prema "socijalnom položaju" ili "simpatijama" ?


Web design by: Tipping Point